• ജനറൽ  1
  per kg
  ₹95
  മുളക്  2
  per kg
  ₹160
  per piece
  ₹210
  ഉള്ളി  3
  per kg
  ₹40
  per piece
  ₹140
  per kg
  ₹50
  അരി  4

  Bag