• पनिर स्पेशल  7
  तवा पनिर
  ₹300
  पनिर हंडी
  ₹300
  पनिर पटियाला
  ₹300
  पनिर लबाबदार
  ₹300
  पनिर अंगारा
  ₹300
  10% OFF
  कॅशु मटर मोगलाई
  ₹270
  ₹300
  7% OFF
  मलाई पनिर अनारकली
  ₹280
  ₹300
  Thalipith (थालीपीठ)  1
  17% OFF
  साबूदाना थालीपीठ
  ₹50
  ₹60
  Paratha  5
  15% OFF
  मसाला पनिर कुलचा
  ₹110
  ₹130
  14% OFF
  पनीर पराठा
  ₹60
  ₹70
  20% OFF
  गोबी पराठा
  ₹40
  ₹50
  20% OFF
  आलू पराठा
  ₹40
  ₹50
  20% OFF
  मेथी पराठा
  ₹40
  ₹50
  🐟 🎏 Fish  9
  17% OFF
  Surmai Curry
  ₹250
  ₹300
  17% OFF
  Shimplya/Tisrya Curry
  ₹250
  ₹300
  8% OFF
  Shimplya 🐚fry
  ₹275
  ₹300
  10% OFF
  Prawns 🦐 Fry
  ₹225
  ₹250
  17% OFF
  Mandeli 🐟 Fry
  ₹125
  ₹150
  17% OFF
  Bangada 🐟 Fry
  ₹125
  ₹150
  8% OFF
  Pomfret 🐟 Fry
  ₹300
  ₹325
  7% OFF
  Surmai Tawa/Rawa🐟 Fry
  ₹325
  ₹350
  See all products

  Cart

  Sorry we're currently not accepting orders