• உணவு  3
  33% OFF
  பூரி -3Nos
  காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை
  ₹20
  ₹30
  33% OFF
  இட்லி -3Nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹10
  ₹15
  33% OFF
  சப்பாத்தி -3Nos
  மாலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை
  ₹20
  ₹30
  Snacks  9
  20% OFF
  Pani Puri
  Free With Snacks
  ₹20
  ₹25
  33% OFF
  Masala Fries -250g
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100
  ₹150
  33% OFF
  French Fries -250g
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100
  ₹150
  17% OFF
  Smiles -12Nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100
  ₹120
  17% OFF
  Cheese Nuggets -12Nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100
  ₹120
  17% OFF
  Spring Roll -4Nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50
  ₹60
  17% OFF
  Veg Roll -4Nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50
  ₹60
  17% OFF
  Veg Cutlets -4Nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50
  ₹60
  See all products

  Bag

  Sorry we're currently not accepting orders